Zpracování osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, souvisejícími normami, a v souladu s principem transparentnosti a zákonnosti zveřejňujeme následující prohlášení:

IDENTIFIKACE SPRÁVCE:              

Společnost BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s.
vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 3642
se sídlem č. p. 410, 691 11 Brumovice
IČ 26259842
(dále jen „správce“ nebo „Společnost“)

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění konkrétního účelu zpracování. Přitom postupuje vždy v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s povinnostmi správce.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Správce zpracovává osobní údaje vždy pro jasný a srozumitelný účel a o účelech jednotlivých zpracování vede záznamy. Mezi účely zpracování patří u správce zejména:

 • zpracování osobních údajů z důvodů plnění právních povinností (plnění zákonných povinností včetně povinností dle zákona o archivnictví),
 • zpracování osobních údajů pro účel zajištění provozu Společnosti (osobní údaje zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání apod.),
 • zpracování osobních údajů pro účel uzavření či plnění smluv (údaje zákazníků, dodavatelů atd.),
 • z důvodů oprávněných zájmů správce (např. ochrana bezpečnosti osob a majetku – kamerový záznam, dokumentace historie firmy, přímý marketing apod.),
 • ochrana práv a právem chráněných zájmů správce,
 • pro účely konkrétně uvedené v souhlasu se zpracováním osobních údajů,
 • zajištění provozu firemní školky,

PRÁVNÍ TITULY ZPRACOVÁNÍ:

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými právními normami, a to na základě následujících právních titulů:

 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Zpracování zvláštní kategorie osobních údajů je možno realizovat výhradně na základě těchto právních titulů (resp. výjimek pro zpracování):

 • subjekt údajů udělil výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů, s výjimkou případů, kdy právo EU nebo členského státu EU stanoví, že zákaz uvedený v odstavci 1 nemůže být subjektem údajů zrušen,
 • zpracování je nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany, pokud je povoleno právem EU nebo členského státu EU nebo kolektivní dohodou podle práva členského státu EU, v němž se stanoví vhodné záruky týkající se základních práv a zájmů subjektu údajů,
 • zpracování je nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby v případě, že subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit souhlas,
 • zpracování provádí v rámci svých oprávněných činností a s vhodnými zárukami nadace, sdružení nebo jiný neziskový subjekt, který sleduje politické, filozofické, náboženské nebo odborové cíle, a za podmínky, že se zpracování vztahuje pouze na současné nebo bývalé členy tohoto subjektu nebo na osoby, které s ním udržují pravidelné styky související s jeho cíli, a že tyto osobní údaje nejsou bez souhlasu subjektu údajů zpřístupňovány mimo tento subjekt,
 • zpracování se týká osobních údajů zjevně zveřejněných subjektem údajů,
 • zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí;
 • zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě práva EU nebo členského státu EU, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče na základě práva EU nebo členského státu EU nebo podle smlouvy se zdravotnickým pracovníkem a při splnění příslušných podmínek a záruk,
 • zpracování je nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, jako je ochrana před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami nebo zajištění přísných norem kvality a bezpečnosti zdravotní péče a léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků, na základě práva EU nebo členského státu EU, které stanoví odpovídající a zvláštní opatření pro zajištění práv a svobod subjektu údajů, zejména služebního tajemství,
 • zpracování je nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 na základě práva EU nebo členského státu EU, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Správce získává osobní údaje ke zpracování těmito způsoby:

 • přímo od subjektů údajů,
 • z veřejně dostupných rejstříků, evidencí či seznamů,
 • od smluvních partnerů.

KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 • zaměstnanci (včetně uchazečů),
 • zákazníci a klienti (včetně firemní školky),
 • jiné osoby ve smluvním vztahu ke správci,
 • fyzické osoby na kamerových záznamech,
 • dodavatelé služeb.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • adresné a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů a komunikaci s ním,
 • popisné údaje,
 • zvláštní kategorie osobních údajů - tzn. takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, které jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby. Zpracování této kategorie je možné pouze za splnění definovaných povinností.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemcem se rozumí fyzické nebo právnické osoby, orgány veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterému jsou údaje sdělovány.

Správce vede informace o příjemcích osobních údajů, přičemž vždy respektuje účel zpracování i veškeré právní povinnosti a odpovědnosti.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce provádí zpracování osobních údajů ve svých provozovnách či pobočkách, a to prostřednictvím zaměstnanců nebo jiných určených zpracovatelů. Zpracování probíhá v listinné i elektronické podobě, a to automatizovaným i manuálním způsobem.

Při zpracování osobních údajů správce vždy dbá na dodržování zákonných požadavků, jakož i obecných principů ochrany osobních údajů.

ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Google Analytics

 • Účel: zlepšování webu a našich marketingových kampaní
 • Právní základ: souhlas s používáním analytických cookies
 • Zpracovávané OÚ: Google Analytics dále používají anonymizovanou IP adresu, rozlišení obrazovky, typ zařízení, prohlížeč, zemi, preferovaný jazyk uživatele, cookies (viz níže).
 • Typ cookies: první strany, dlouhodobé, analytické
 • Doba zpracování: Data jsou Google Analytics 3 uložena 50 měsíců, v Google Analytics 4 jsou data uložena 14 měsíců
 • Zpracovatel: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
 • Podmínky zpracování https://policies.google.com/technologies/ads

Google Optimize

 • Účel: zlepšování webu - A/B testování a personalizace
 • Právní základ: souhlas s používáním analytických cookies
 • Zpracovávané OÚ: stejná data jako pro Google Analytics
 • Typ cookies: první strany, dlouhodobé, analytické
 • Doba zpracování: data uložena 14 měsíců
 • Zpracovatel: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
 • Podmínky zpracování https://policies.google.com/technologies/ads

Hotjar

 • Účel: získávání analytických dat pro zlepšování webu
 • Právní základ: souhlas s používáním analytických cookies
 • Zpracovávané OÚ: cookies, anonymizovanou IP adresu, rozlišení obrazovky, typ zařízení, prohlížeč, zemi, preferovaný jazyk uživatele. Tyto údaje Hotjar ukládá v pseudonymizovaném uživatelském profilu. Hotjar ani my nikdy nepoužíváme cookies pro identifikaci konkrétních osob nebo pro propojení dat s konkrétním uživatelem.
 • Typ cookies: první strany, dlouhodobé, analytické
 • Doba zpracování: data uložena 1 rok
 • Zpracovatel: Hotjar Limited, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta
 • Podmínky zpracování https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Microsoft Clarity

 • Účel: získávání analytických dat pro zlepšování webu
 • Právní základ: souhlas s používáním analytických cookies
 • Zpracovávané OÚ: Clarity sbírá data o uživatelském chování - klikání, skrolování a interakce s webem. Pro sběr dat o uživatelském chování používá cookies, zaznamenává dále anonymizovanou IP adresu, rozlišení obrazovky, typ zařízení, prohlížeč, zemi, preferovaný jazyk uživatele. Tyto údaje Clarity ukládá v pseudonymizovaném uživatelském profilu. Clarity nikdy není využito pro identifikaci konkrétních osob nebo pro propojení dat s konkrétním uživatelem.
 • Typ cookies: první strany, dlouhodobé, analytické
 • Doba zpracování: data uložena 3 měsíce
 • Zpracovatel: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052
  Společnost Microsoft dodržuje zásady, které jsou součástí rámcové dohody Privacy Shield o ochraně soukromí mezi EU a USA a mezi Švýcarskem a USA, ale dohoda o ochraně soukromí Privacy Shield mezi EU a USA.
 • Podmínky zpracování https://privacy.microsoft.com/cs-CZ/privacystatement

Google Ads

 • Účel: remarketing a vyhodnocení marketingových kampaní
 • Právní základ: souhlas s používáním marketingových a analytických cookies
 • Zpracovávané OÚ: cookies, IP adresu, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče a datum a čas požadavků. Nastavení remarketingu lze upravit na stránce nastavení personalizace reklam.
  Bez souhlasu se kód spouští bez cookies a dalších technologií - pouze jako počítadlo konverzí.
 • Typ cookies: první strany, dlouhodobé, analytické a marketingové
 • Doba zpracování: data uložena 18 měsíců
 • Zpracovatel: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
 • Podmínky zpracování https://policies.google.com/technologies/ads

Sklik

 • Účel: remarketing a vyhodnocení marketingových kampaní
 • Právní základ: souhlas s používáním marketingových a analytických cookies
 • Zpracovávané OÚ: cookies prvních stran, obsahující náhodné čísla či řetězce znaků. Nastavení reklam lze změnit na stránce "personalizovaná reklama".
 • Typ cookies: třetí strany, dlouhodobé, analytické a marketingové
 • Doba zpracování: nepodařilo se nám dohledat
 • Zpracovatel: Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha, Smíchov, Česká republika, IČO 26168685
 • Podmínky zpracování https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

Facebook Pixel

 • Účel: remarketing a vyhodnocení marketingových kampaní
 • Právní základ: souhlas s používáním marketingových cookies
 • Zpracovávané OÚ: cookies, obsahující náhodné čísla či řetězce znaků, IP adresa, data o prohlížeči a zařízení uživatele, jazyk prohlížeče a datum a čas požadavků. Zobrazování personalizovaných reklam lze upravit či vypnout na stránce nastavení personalizace reklam.
 • Typ cookies: třetí strany, dlouhodobé, analytické a marketingové
 • Doba zpracování: data uložena 6 měsíců
 • Zpracovatel: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko
 • Podmínky zpracování https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

LinkedIN Insights

 • Účel: remarketing a vyhodnocení marketingových kampaní
 • Právní základ: souhlas s používáním marketingových cookies
 • Zpracovávané OÚ: cookies, IP adresu, informace o prohlížeči a zařízení, události na stránce a jejich čas
 • Typ cookies: třetí strany, dlouhodobé, analytické a marketingové
 • Doba zpracování: data jsou mazána po 180 dnech
 • Zpracovatel: LinkedIn Corporation, ATTN: Copyright Agent, Legal Department, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA
 • Podmínky zpracování https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Zbozi.cz vyhodnocení kampaní

 • Účel: zisk dat pro vyhodnocení kampaní
 • Právní základ: souhlas s používáním marketingových cookies
 • Zpracovávané OÚ: cookies, obsahující náhodné čísla či řetězce znaků, IP adresa, data o prohlížeči a zařízení uživatele, jazyk prohlížeče a datum a čas požadavků, obsah objednávek
 • Typ cookies: třetí strany, dlouhodobé, analytické a marketingové
 • Doba zpracování: data uložena po nezbytně nutnou dobu
 • Zpracovatel: Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha, Smíchov, Česká republika, IČO 26168685
 • Podmínky zpracování: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

Zbozi.cz recenze

 • Účel: zjištění spokojenosti s nákupem s pomocí e-mailového dotazníku
 • Právní základ: souhlas se zasláním dotazníku
 • Zpracovávané OÚ: emailová adresa, obsah objednávky
 • Typ cookies: třetí strany, dlouhodobé, analytické a marketingové
 • Doba zpracování: žádné
 • Zpracovatel: Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha, Smíchov, Česká republika, IČO 26168685
 • Podmínky zpracování: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

Exponea

 • Účel: zjištění spokojenosti s nákupem s pomocí e-mailového dotazníku
 • Právní základ: souhlas se zasláním dotazníku
 • Zpracovávané OÚ: emailová adresa, obsah objednávky
 • Typ cookies: třetí strany, dlouhodobé, analytické a marketingové
 • Doba zpracování: žádné
 • Zpracovatel: Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 15000 Praha, Smíchov, Česká republika, IČO 26168685
 • Podmínky zpracování: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

Heureka.cz vyhodnocení kampaní

 • Účel: zisk dat pro vyhodnocení kampaní
 • Právní základ: souhlas s používáním marketingových cookies
 • Zpracovávané OÚ: cookies, obsahující náhodné čísla či řetězce znaků, IP adresa, data o prohlížeči a zařízení uživatele, jazyk prohlížeče a datum a čas požadavků, obsah objednávek
 • Typ cookies: třetí strany, dlouhodobé, marketingové
 • Doba zpracování: 6 měsíců
 • Zpracovatel: Heureka Group a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika
 • Podmínky zpracování: https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi

Heureka.cz recenze

 • Účel: zjištění spokojenosti s nákupem s pomocí e-mailového dotazníku v programu Ověřeno zákazníky
 • Právní základ: souhlas se zasláním dotazníku
 • Zpracovávané OÚ: emailová adresa, obsah objednávky
 • Typ cookies: žádné
 • Doba zpracování: nepodařilo se nám dohledat
 • Zpracovatel: Heureka Group a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika
 • Podmínky zpracování: https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zabezpečuje organizačně a technicky ochranu osobních údajů, a to tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům či k neoprávněnému zpracování nebo zneužití.

Ochrana osobních údajů je rovněž nedílnou součástí Bezpečnostní politiky Společnosti.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje vždy pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování a v souladu s veškerými povinnosti dle zákonných norem.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Práva subjektu údajů jsou pro správce důležitým prvkem ochrany osobních údajů.

Subjekt údajů má právo být informován o zpracování jeho osobních údajů, a to na základě žádosti v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními, zejména pak ve vztahu k následujícím informacím:

 • účel zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemce nebo kategorie příjemců,
 • doba zpracování ev. uložení osobních údajů,
 • dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Dále má subjekt následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo vznést námitku,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

Pokud se subjekt domnívá, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s jeho právy či zákonem, může dále:

 • požádat správce o vysvětlení,
 • požadovat odstranění protiprávního stavu,
 • obrátit se na příslušný dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

POUČENÍ

Veškeré informace, sdělení a úkony dle GDPR se poskytují a činí bezplatně.

Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět.

S dotazy či žádostmi na uplatnění práv subjektu údajů je možno se obrátit písemně na adresu sídla Společnosti nebo elektronicky na e-mail gdpr@blanar.cz či datovou schránkou.

BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s.

Nevíte si rady s výběrem? Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás