Obchodní podmínky

1.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s., IČO: 262 59 842, se sídlem č.p. 410, 691 11 Brumovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3642 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti anebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím na jedné straně a fyzickými osobami nebo právnickými osobami na straně druhé (dále jen „Kupující“), (Prodávající a Kupující společně také jako „Smluvní strany“).

1.2  Tyto VOP jsou neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami prostřednictvím E-shopu podle těchto VOP (dále jen „Smlouva“).

1.3  Tyto VOP se užijí na veškeré závazkové vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, zejména pro koupi zboží na internetovém obchodě provozovaném na webovém rozhraní postel.cz (dále jen „E-shop“) a dále na služby poskytované Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s nabízením a prodejem zboží. Tyto VOP se dále přiměřeně použijí i na uzavírání veškerých kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím realizovaných mezi Smluvními stranami prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, e-mailem, faxem apod.).

1.4  Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující:

BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s.
IČO: 262 59 842
se sídlem č.p.  410, 691 11 Brumovice,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3642
e-mail: info@postel.cz
tel: +420 607 800 100, provozní doba v pracovní dny 09:00 – 17:00

1.5  Není-li v těchto VOP nebo mezi Smluvními stranami výslovně sjednáno jinak, práva a povinnosti Smluvních stran vztahující se na koupi zboží se užijí obdobně také na poskytování služeb Prodávajícím.

1.6  Veškeré smluvní závazkové vztahy mezi Smluvními stranami jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.7  Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním VOP.

1.8  Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Prodávající je oprávněn jednostranně měnit či doplňovat znění těchto VOP.

2.   UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1  E-shop provozovaný Prodávajícím obsahuje nabídku zboží, které Prodávající nabízí k prodeji. Vyobrazené doplňky, příslušenství a dekorativní předměty nejsou součástí zakoupeného zboží, pokud není výslovně v popisu zboží uvedeno jinak. Součástí každé nabídky konkrétního zboží je také označení zboží a popis jeho vlastností, údaj o konečné ceně v české měně včetně všech daní a poplatků, skladové dostupnosti, nákladech na dodání zboží a informace o způsobu použití, je-li to s ohledem na charakter zboží potřebné. Toto není na újmu možnosti Prodávajícího a Kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2  Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na E-shop jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.3  Údaje Prodávajícího z brožur, katalogů, reklamy a inzerátů nejsou návrhem na uzavření Smlouvy ve smyslu § 1732 OZ.

2.4  Kupující bere na vědomí, že odstín barevného provedení zboží se může lišit v závislosti na nastavení zobrazovacího zařízení (monitor, display mobilního zařízení, projektor apod.). Tolerance rozměrů u čalouněného nábytku je ±5 cm.

2.5  Prodávající na E-shopu zveřejňuje seznam zboží nabízeného k prodeji, a to včetně uvedení cen. V případě zboží na míru nebo upravovaného zboží Prodávajícím jsou ceny tohoto zboží sestaveny Kupujícímu individuálně. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-shopu.

2.6  Kupující vloží vybrané zboží, které je součástí nabídky E-shopu a které má v úmyslu zakoupit, do košíku. Po přihlášení Kupujícího, resp. po vyplnění jeho identifikačních údajů, zvolení způsobu dopravy a způsobu platby za vybrané zboží je Kupující seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží (dále jen „Objednávka“). Objednávka se potvrzuje tlačítkem "Odeslat objednávku" s povinností platby. 

2.7  Kupujícímu je před odesláním (potvrzením) Objednávky kdykoliv umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do Objednávky vložil. Odesláním Objednávky Kupující akceptuje nabídku Prodávajícího na zboží a služby vložené do košíku E-shopu, souhlasí s těmito VOP a činí neodvolatelnou nabídku Prodávajícímu na uzavření kupní smlouvy  a zároveň potvrzuje obeznámení s pravidly ochrany osobních údajů

2.8  Objednávku, která není se souhlasem Prodávajícího učiněna v souladu s těmito VOP, je Prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji Kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se Objednávka Kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.

2.9  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.10  Prodávající neprodleně po přijetí Objednávky Kupujícího Kupujícímu potvrdí přijetí této Objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím při registraci jeho uživatelského účtu nebo v Objednávce.

2.11  Pro vyloučení pochybností platí, že Smlouva není uzavřena, pokud Objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila smlouvu uzavřenou s Prodávajícím či tyto VOP anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu. Kupující bere dále na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s Kupujícím, když z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti objednaného zboží (faktická nemožnost plnění) není možné objednané zboží Kupujícímu dodat. O nepřijetí Objednávky bude Kupující informován telefonicky nebo e-mailem.

2.12  Kupující je povinen překontrolovat správnost potvrzení Objednávky ihned po jejím obdržení. Zjistí-li rozpor mezi svou Objednávkou a potvrzením Objednávky anebo neakceptuje-li Prodávající jakékoliv podmínky uvedené v potvrzení Objednávky, má Kupující právo bezprostředně potvrzení Objednávky odmítnout.

2.13  Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace) objednávky Kupujícího Prodávajícím, čímž vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží a případné služby v souladu se Smlouvou a těmito VOP a Kupujícímu vznikne povinnost toto zboží a související služby převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

2.14  Předmětem Smlouvy ani součástí ceny není montáž zboží.

2.15  Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím zálohu na cenu zboží ve výši 100% z ceny atypické Objednávky. 

2.16  Uzavřenou Smlouvu lze měnit pouze po vzájemné dohodě Kupujícího s Prodávajícím, a to vždy písemně. Telefonická ujednání a dohody jsou pro Prodávajícího a Kupujícího závazná až po jejich následném písemném potvrzení mezi Smluvními stranami.

2.17  Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že E-shop uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Smlouvy.

2.18  Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním Smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) jsou hrazeny v celém rozsahu výlučně Kupujícím.

3.   PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1  Kupující se zavazuje zaplatit za zboží cenu stanovenou uzavřenou Smlouvou.

3.2  Prodávající je plátcem DPH. Kupující se zavazuje, že poskytne pravdivý údaj Prodávajícímu o tom, zda je či není plátcem DPH, případně zda je osobou registrovanou k DPH v jiném státě EU, případně zda je zahraniční právnickou osobou s registrací ve třetí zemi. V případě osvobození od daně musí být potvrzení o osvobození od daně připojeno ke Smlouvě a/nebo Objednávce.

3.3  Společně s cenou za zboží je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. O výši dalších nákladů nad rámec ceny zboží, které bude Kupující povinen uhradit, je Kupující informován před odeslání (potvrzením) Objednávky.

3.4  Cenu zboží Kupující uhradí jedním z následujících způsobů, které zvolí v Objednávce:

  i. bezhotovostně převodem na bankovní účet č. 3595812/0800 vedený u České spořitelny,a.s.;
  ii. bezhotovostně platební kartou;
  iii. bezhotovostně platbou prostřednictvím platební brány;
  iv. dobírkou v hotovosti či platební kartou. 
  v.  v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně;

3.5 Veškeré poplatky a náklady spojené s převodem finančních prostředků hradí Kupující. To neplatí v případech, kdy ke zrušení smlouvy došlo kvůli okolnostem na straně Prodávajícího. V případě zrušení objednávky ze strany Kupujícího, kdy Kupující kupní cenu uhradil platební kartou, a vznikne mu nárok na vrácení peněz, má Prodávající právo ponížit vrácenou částku o poplatky, které byly Prodávajícímu účtovány ze strany provozovatele karetního systému.

3.6  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena za zboží splatná při převzetí zboží. U atypických objednávek je 100% z celkové částky splatné předem.

3.7. V případě platby na dobírku platební kartou Prodávající upozorňuje Kupující, aby měli příslušnou částku připravenu i v hotovosti pro případ technických problémů s platebním terminálem. 

3.8  V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit cenu za zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

3.9  V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen při hrazení ceny zboží uvést variabilní symbol platby sdělený mu Prodávajícím; variabilním symbolem bude číslo objednávky.

3.10 V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje Kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

3.11  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.12  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.9), požadovat uhrazení celé ceny zboží nebo její části ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se v takovém případě nepoužije.

3.13  Prodávající si vyhrazuje právo na opravu cen zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že zboží bylo nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí Prodávající Kupujícího o správné ceně zboží informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a Objednávka bude Prodávajícím stornována.

3.14  Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží specifikovanému ve Smlouvě zaplacením celé ceny zboží Prodávajícímu; to neplatí pro případy uvedené v bodě 2.17 VOP. 

4. DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1  Volbu způsobu dodání zboží provádí Kupující během vytvoření Objednávky zboží.

4.2  Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v Objednávce a v potvrzení Objednávky Prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.3  Vyzvednutí na adrese provozovny Prodávajícího: Kupující má možnost si osobně zboží převzít na adrese spol. BLANÁŘ NÁBYTEK,a.s., 691 11 Brumovice 410.

4.4  Dodání do místa určeného Kupujícím: o termínu doručení zboží na místo určené Kupujícím (dodací adresa) bude Prodávající, resp. jeho přepravce, e-mailem informovat Kupujícího při expedici zboží ze skladu. Doručení zboží provede příslušný dopravce Prodávajícího, zvolený na základě výběru typu dopravy Kupujícím v E-shopu při vyhotovení Objednávky a v termínu uvedeném v e-mailu Prodávajícího. V případě, že Kupující zboží v dohodnutém termínu nepřevezme nebo není možné jej z důvodu na straně Kupujícího doručit, a to ani opakovaně v náhradním termínu, je zboží vráceno zpět Prodávajícímu. Do 14 dní po vrácení zboží Prodávajícímu je Objednávka stornovaná a Kupujícímu jsou vráceny peníze za zboží ponížené o náklady na dopravu za opakované, druhé doručení. V případě, že zákazník ani po druhém pokusu o doručení nechce objednávku stornovat a má zájem o další pokus o doručení, je každý takový pokus zpoplatněn dle platného ceníku uvedeného zde.

4.5  Pro účely doručování zboží do místa určeného Kupujícím nejsou ze stany Prodávajícího akceptovány místa mimo území České republiky, pokud není v individuálním případě dohodnuto mezi Smluvními stranami jinak.

4.6. V případě, že si Kupující objedná zboží bez doplňkových služeb, jakými se rozumí vynáška, vynáška spojená s montáží nábytku či likvidace staré postele, složí Prodávající Kupujícímu zboží za první uzamykatelné dveře. V případě objednání doplňkových služeb, jakými se rozumí vynáška, vynáška spojená s montáží nábytku či likvidace staré postele, musí Kupující zajistit dostatečný prostor pro manipulaci se zbožím. V případě, že Prodávající na místě zjistí, že na na manipulaci se zbožím není v místě doručení zboží Kupujícímu dostatečný prostor, má Prodávající právo na odmítnutí objednané služby.

4.7  Je-li Prodávající dle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.8  Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Převzetí zboží potvrdí Kupující písemně na dodacím dokladu, čímž potvrdí zejména shodu množství a druhu převzatého zboží s údaji uvedenými v dodacím dokladu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

4.9  V případě, že došlo k poškození zboží při jeho dopravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží. Je-li poškození způsobené přepravou Kupujícím zjištěno až po převzetí zboží, musí Kupující ihned, nejpozději však do 24hodin od doručení informovat o této skutečnosti Prodávajícího e-mailem na adrese info@postel.cz

4.10  Podepsáním dokladu o převzetí zboží Kupující stvrzuje, že zásilku obdržel nikoli s mechanicky poškozeným obalem. Jestliže při následném otevření obalu Kupující spotřebitel zjistí poškození zboží, je vhodné o tom bezodkladně informovat Prodávajícího nebo přepravce. Za bezodkladné se považuje informování Prodávajícího do 1 pracovního dne u zjevných vad a do 2 pracovních dnů jak v případě zjevných, tak skrytých vad způsobených přepravou. Nedodržení tohoto postupu se nijak nedotýká práva Kupujícího spotřebitele uplatnit u prodávajícího odpovědnost za vady, nicméně Prodávající může následně vyžadovat po spotřebiteli náhradu škody způsobenou neoznámením vady včas a tím neumožnit uplatnit reklamaci u přepravce.

4.11  Jakmile se poškození zboží jeví způsobené dopravou a zjistíte ho až při rozbalení z obalu, v kterém je zboží zabaleno, je třeba vyhotovit fotodokumentaci poškození tak, jak je v obalu. Je vhodné zaslat také fotografie obalu, výstelky a rozložení nábytku. Pokud je zboží vyndáno z obalu a je poškozeno a je-li předložena fotodokumentace pouze poškozeného zboží, reklamace nemusí být Prodávajícím uznána z důvodu neprůkaznosti poškození, např. dopravcem.

4.12  Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad (fakturu). Daňový doklad předá Prodávající Kupujícímu osobně nebo jej zašle na emailovou adresu Kupujícího.

4.13  Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu se Smlouvou tak neučinil.

5.   ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1  Kupující spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, nejedná-li se o případ uvedený v ustanovení § 1837 OZ. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od Smlouvy odstupuje.

5.2  Kupující spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ust. § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží, které bylo upraveno podle požadavku Kupujícího nebo pro jeho osobu.

5.3  V případě, že má Kupující zájem odstoupit od Smlouvy, informuje o této skutečnosti písemně Prodávajícího, přičemž za písemnou formu se považuje též zaslání odstoupení prostřednictvím e-mailové korespondence. Kupující uvede v odstoupení od Smlouvy číslo Smlouvy, od které hodlá odstoupit, a číslo bankovního účtu, na který má být převedena Prodávajícím předem uhrazená cena.

5.4  Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující využít vzorový formulář k odstoupení od Smlouvy poskytnutý Prodávajícím, který je přílohou těchto VOP. Odstoupení od Smlouvy zašle Kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto VOP. Prodávající potvrdí Kupujícímu bezodkladně přijetí tohoto formuláře.

5.5  Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy je Kupující povinen Prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.

5.6  Kupující nese při odstoupení od Smlouvy přímé náklady spojené s vrácením zboží v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) OZ. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastností zboží, včetně jeho funkčnosti. Zboží je povinen Kupující vrátit v původním obalu, není-li to možné, pak čisté a bez opotřebení nebo poškození Prodávajícímu, a to se všemi součástmi a příslušenstvím.  Kupující vrátí zboží na adresu: BLANÁŘ NÁBYTEK,a.s. ,691 11 Brumovice 410.

5.7  Pokud zboží vrácené Kupujícím není kompletní nebo nese známky používání či poškození, je možné vrácenou částku ponížit o částku nutnou pro uvedení zboží zpět do původního stavu.

5.8  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny zboží.

5.9  V případě, kdy bylo součástí Smlouvy také poskytnutí služeb, jejichž plnění již začalo, pak bude Kupujícímu vrácena poměrná část uhrazené ceny.

5.10  Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva ohledně takového daru uzavřena mezi Smluvními stranami s rozvazovací podmínkou, že dojde-lik odstoupení od Smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar.

5.11  Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že si Kupující objednané zboží nepřevezme.

6.   PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1  Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 OZ, § 2099 až 2117 OZ a § 2161 až 2174 OZ.

6.2  Prodávající dle § 2161 OZ odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě se Smlouvou a že věc při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy věc převzal, má vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal.

6.3  Shodou se Smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti Smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.4  Neexistuje-li jiná dohoda mezi Smluvními stranami, rozměry a tolerance zboží se řídí normami a/nebo specifikací výrobků příslušného odvětví. Zboží musí splňovat závazné právní předpisy České republiky a technické normy platné v době, kdy byla Smlouva a/nebo Objednávka vyhotovena. Prodávající neručí za zboží, pokud je Objednatel užije v jiných zemích než v České republice, kde právní předpisy a technické normy cizího státu nemusí být Prodávajícímu známé, a proto nemohou být při realizaci dodávky zohledněny, pokud není dále uvedeno jinak. V takovém případě Prodávající neručí za zboží a neznamená to ani vadu zboží. Pro tyto případy je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu veškeré konkrétní instrukce, které má Prodávající dodržet při realizaci dodávky pro daný cizí stát.

6.5  Veškeré technické dokumenty, jako jsou výkresy, specifikace, ilustrace, včetně všech informací, pokud jde o rozměry, vlastnosti nebo hmotnosti, pokud nejsou součástí závazné nabídky, slouží pouze pro informační účely a neobsahují žádné záruky. Totéž platí pro specifikace a zobrazení v nabídkách, brožurách, inzerátech, katalozích, navíc k dalším veřejným prohlášením, propagaci nebo reklamě Prodávajícího. Záruky a ujištění Prodávajícího musí být potvrzeny výlučně v písemné formě a jako takové označeny. Podklady náležející k nabídce (kopie, nákresy, popis apod.) zůstávají výlučným vlastnictvím Prodávajícího a jsou chráněny autorským právem, jestliže na ně tato ochrana dopadá. Jejich přenechání třetím osobám – i formou výňatku – je přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem Prodávajícího.

6.6  Článek 7.2. těchto VOP se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.7  Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou Kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými Kupujícím. Práva z vadného plnění se dále nevztahují na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo vady, na které byl Kupující upozorněn písemně ve Smlouvě.

6.8  Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturovaný rozdíl u přírodních materiálů, textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo barevném tónu), lakovaných nebo kachlových ploch, a to zejména u dodatečně objednaného zboží. Vadou zboží nejsou rozměry u čalouněného nábytku v rámci tolerance. Barva/dekor použitého materiálu u vnitřních ploch výrobku se může lišit od barvy/dekoru vnější lochy výrobku.

6.9  Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

6.10  Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží, kterou Kupujícímu garantuje, že zakoupené zboží bude po tuto dobu způsobilé použití pro obvyklý nebo dohodnutý účel nebo že si zachová obvyklé či dohodnuté vlastnosti. Tytéž účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Určuje-li Smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však Smluvní strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu, má přednost ujednání Smluvních stran.

7.   REKLAMACE

7.1  Kupující oznámí vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Kupující je povinen reklamované vady zboží podrobně popsat.

7.2  Kupující může uplatnit reklamaci poštou či e-mailem zaslané na kontaktní spojení uvedená v záhlaví těchto VOP. Při uplatnění reklamace je zapotřebí předložit reklamované zboží. Při reklamaci zboží Kupující prokáže původ zboží předložením faktury, Smlouvy nebo přijetím (akceptací) Objednávky, popř. záručním listem, pokud byl ke zboží Prodávajícím vystavený. Pokud není Kupující schopen uvedené doklady předložit, je povinen uzavření Smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.

7.3  Reklamované zboží nelze Prodávajícímu zaslat na dobírku – k takové reklamaci nebude přihlíženo.

7.4  Kupující by měl zakoupené zboží reklamovat v nesmontovaném stavu.

7.5  Nábytek nabízený Prodejcem na E-shopu je určen pouze pro domácí využití. Zboží lze využít do komerčních prostor, případně do zátěžových prostor, ale Kupující v takovém případě bere na vědomí, že případné reklamace nemusí být uznána z důvodu, že zboží bylo využíváno v komerčních nebo zátěžových prostorách.

7.6  Nemá-li zboží dohodnuté či obvyklé vlastnosti dle článku 6.2 těchto VOP, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

7.7  Pro Kupujícího-nespotřebitele se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení OZ následující:

  • výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení Smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
  • při nepodstatném porušení Smlouvy má Kupující- nespotřebitel právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby Prodávajícího, a
  • při podstatném porušení Smlouvy má Kupující- nespotřebitel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od Smlouvy.

7.8  Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Prodávající je též povinný o vyřízení reklamace vydat písemný doklad, který obsahuje datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.9  Prodávající rozhodne o reklamaci do 3 pracovních dnů, v případech složitějších v době přiměřené a nezbytné pro posouzení od předání zboží Kupujícím, případně poskytnutí součinnosti ke kontrole zboží, pokud zboží zůstává u Kupujícího a není předáváno Prodávajícímu. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že Kupujícím je podnikatel činí reklamační lhůta 60 dnů od předání zboží.

7.10  Prodávající vyrozumí o výsledku reklamace Kupujícího písemně, elektronickou komunikací nebo telefonicky, podle dohody s Kupujícím. Společně s vyrozuměním o výsledku reklamace Prodávající vyzve Kupujícího k vyzvednutí zboží ve lhůtě. Pokud si Kupující po marném uplynutí lhůty nevyzvedne zboží u Prodávajícího, pak je Prodávající oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží.

7.11  Do celkové doby zákonné odpovědnosti Prodávajícího za vady nebo záruční doby se nezapočítává časový úsek od uplatnění reklamace až do okamžiku vyrozumění o jejím vyřízení. Reklamační lhůta začíná běžet následující kalendářní den od přijetí veškerých podkladů od Kupujícího pro reklamaci. Pokud potřebné podklady nebudou předloženy, může se reklamační lhůta prodloužit do doby, než Kupující požadované podklady dodá.

8.   KUPUJÍCÍ, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITELEM

8.1  V případě, že Kupující není spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ, neuplatní se ustanovení článku 7.2, 7.6, článku 6 a článku 8 těchto VOP.

8.2  Kupujícímu, který není spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ, je odchylně od ustanovení článku 6.12 poskytována záruka za jakost zboží v délce 12 měsíců, která počíná běžet od převzetí zboží Kupujícím.

8.3  Prodávající akceptuje objednávky pouze od těch podnikatelských subjektů, které jsou zapsané v příslušném rejstříku dle českých právních předpisů.

9.   MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU

9.1  V případě, že mezi Prodávajícím a Kupujícím dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

9.2  U České obchodní inspekce má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce.

9.3  Náklady spojené s mimo soudním řešením spotřebitelských sporů si Smluvní strany nesou sami.

9.4  Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.5  Jestliže Smluvní strany nejsou spokojeny s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu.

10.   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1  Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění Smlouvy, pro účely jednání o této Smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím Pravidel pro ochranu osobních údajů dostupných na https://postel.cz/zpracovani-osobnich-udaju.

10.2  Prodávající bude v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů zpracovávat osobní údaje Kupujícího uvedené v Objednávce pro účely splnění Smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou k jejímu splnění, vyřízení případných nároků Kupujícího z vadného plnění a dále pokud je zpracování nezbytné v souladu s právními předpisy (zejména s daňovými předpisy).

10.3  Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Smlouvy a využití pro marketingové účely, zejména pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, SMS, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu uvedenou v záhlaví těchto VOP. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

10.4  Osobní údaje Kupujícího budou uchovávané v elektronické podobě v informační systému Prodávajícího nebo v tištěné podobě na kupních Smlouvách.

10.5  V případě, že Kupující nebude realizovat odběr nebo montáž zboží osobně, podpisem těchto VOP souhlasí s tím, že nezbytné osobní údaje budou Prodávajícím poskytnuté třetím subjektům, které budou tyto služby zabezpečovat.

11.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1  Veškeré závazkové vztahy mezi Prodávajícím na jedné straně a Kupujícím na druhé straně se řídí právním řádem České republiky. Rozhodným právem je právo České republiky. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (tzv. Vídeňská úmluva) je výslovně vyloučeno.

11.2  Všechny majetkové spory mezi Prodávajícím na jedné straně a Kupujícím na druhé straně vzniklé ze Smlouvy či v souvislosti s ní, včetně jiných závazkových vztahů budou s konečnou platností rozhodovány obecnými soudy České republiky, přičemž místně příslušným soudem bude ve věcech spadajících do věcné příslušnosti okresních soudů Okresní soud v Břeclavi a ve věcech spadajících do věcné příslušnosti krajských soudů Krajský soud v Brně.

11.3  Neplatností nebo neúčinností některého z ustanovení těchto VOP není dotčená platnost ostatních ustanovení VOP.

11.4  Jakékoliv odchylky od těchto VOP nebo jejich dodatky jsou platné, pouze jsou-li písemně odsouhlaseny oběma Smluvními stranami.

11.5  Přílohu č. 1 těchto VOP tvoří vzorový formulář odstoupení od Smlouvy.

11.6  Uzavřením Smlouvy Kupující souhlasí s těmito VOP a prohlašuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před jejím uzavřením. Tyto VOP jsou Kupujícímu kdykoli dostupné na této adrese: postel.cz.

 

V Brumovicích dne 20.8.2019

Nevíte si rady s výběrem? Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás