Záruka a reklamace

Naše firma zajišťuje záruční i pozáruční servis.

 • Kupující oznámí vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Kupující je povinen reklamované vady zboží podrobně popsat.
 • Kupující může uplatnit reklamaci poštou či e-mailem zaslané na kontaktní spojení uvedená v záhlaví těchto VOP. Při uplatnění reklamace je zapotřebí předložit reklamované zboží. Při reklamaci zboží Kupující prokáže původ zboží předložením faktury, Smlouvy nebo přijetím (akceptací) Objednávky, popř. záručním listem, pokud byl ke zboží Prodávajícím vystavený. Pokud není Prodávající schopen uvedené doklady předložit, je povinen uzavření Smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.
 • Reklamované zboží nelze Prodávajícímu zaslat na dobírku – k takové reklamaci nebude přihlíženo.
 • Kupující by měl zakoupené zboží reklamovat v nesmontovaném stavu.
 • Nábytek nabízený Prodejcem na E-shopu je určen pouze pro domácí využití. Zboží lze využít do komerčních prostor, případně do zátěžových prostor, ale Kupující v takovém případě bere na vědomí, že případné reklamace nemusí být uznána z důvodu, že zboží bylo využíváno v komerčních nebo zátěžových prostorách.
 • Nemá-li zboží dohodnuté či obvyklé vlastnosti dle článku 7.2 VOP, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
 • Pro Kupujícího-nespotřebitele se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení OZ následující:
  • výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení Smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
  • při nepodstatném porušení Smlouvy má Kupující- nespotřebitel právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby Prodávajícího, a
  • při podstatném porušení Smlouvy má Kupující- nespotřebitel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od Smlouvy.
 • Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Prodávající je též povinný o vyřízení reklamace vydat písemný doklad, který obsahuje datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • Prodávající rozhodne o reklamaci do 3 pracovních dnů, v případech složitějších v době přiměřené a nezbytné pro posouzení od předání zboží Kupujícím, případně poskytnutí součinnosti ke kontrole zboží, pokud zboží zůstává u Kupujícího a není předáváno Prodávajícímu. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že Kupujícím je podnikatel činí reklamační lhůta 60 dnů od předání zboží.
 • Prodávající vyrozumí o výsledku reklamace Kupujícího písemně, elektronickou komunikací nebo telefonicky, podle dohody s Kupujícím. Společně s vyrozuměním o výsledku reklamace Prodávající vyzve Kupujícího k vyzvednutí zboží ve lhůtě. Pokud si Kupující po marném uplynutí lhůty nevyzvedne zboží u Prodávajícího, pak je Prodávající oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží.
 • Do celkové doby zákonné odpovědnosti Prodávajícího za vady nebo záruční doby se nezapočítává časový úsek od uplatnění reklamace až do okamžiku vyrozumění o jejím vyřízení. Reklamační lhůta začíná běžet následující kalendářní den od přijetí veškerých podkladů od Kupujícího pro reklamaci. Pokud potřebné podklady nebudou předloženy, může se reklamační lhůta prodloužit do doby, než Kupující požadované podklady dodá.

KUPUJÍCÍ, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITELEM

 • V případě, že Kupující není spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ, neuplatní se ustanovení článku 7.2, 7.6, článku 6 a článku 8 VOP.
 • Kupujícímu, který není spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ, je odchylně od ustanovení článku 7.12 poskytována záruka za jakost zboží v délce 12 měsíců, která počíná běžet od převzetí zboží Kupujícím.
 • Prodávající akceptuje objednávky pouze od těch podnikatelských subjektů, které jsou zapsané v příslušném rejstříku dle českých právních předpisů.

 

Detailní informace týkající se reklamací naleznete v našich obchodních podmínkách.

Nevíte si rady s výběrem? Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás